• Введения понятия алгебры множеств. Необходимость объединять счетные наборы событий в теории вероятностей. Замкнутость множества относительно счетного числа любых других операций над событиями. Составление функций распределения на основе их рядов.

  контрольная работа (19,9 K)
 • Существенная характеристика алгебры и сигма-алгебры событий, встречающихся в теории вероятностей. Изучение косвенных методов вычисления возможностей. Свойства операций сложения и умножения явлений. Особенность изучения основных законов де Моргана.

  контрольная работа (45,7 K)
 • Универсальная алгебра и реляционная система. Сигнатура алгебраической системы. Определение функций типа изоморфизм и гомоморфизм. Описание индуцированных операций. Теорема об описании гомоморфных образов. Лемма о конгруенции, порожденной гомоморфизмом.

  учебное пособие (253,1 K)
 • Решение уравнений в школьной программе. Потребность в комплексных числах. Извлечение корней, понятие квадратных уравнений. Преобразование кубичных уравнений. Решение уравнений в радикалах и существование корней уравнений. Приближённое решение уравнений.

  презентация (108,5 K)
 • Теоретические аспекты понятия о комплексных числах, число действительных корней и основные правила их извлечения. Методы решения различных видов уравнений с несколькими переменными в радикалах и приближенное решение уравнений в элементарной алгебре.

  презентация (1,7 M)
 • Общее понятие о комплексных числах и изучение методов решения уравнений первой степени. Примеры квадратных, кубических уравнений и извлечение корней. Число действительных корней и методы решения уравнений в радикалах о существований корней уравнений.

  презентация (108,5 K)
 • Краткий исторический очерк, возникновение и развитие чисел. Поле алгебраических чисел, их суть и значение. Понятие числового поля, алгебраическое число. Рациональные приближения алгебраических чисел. Теорема Лиувиля, трансцендентные числа Лиувиля.

  реферат (91,8 K)
 • Теория чисел как непосредственное развитие арифметики, краткий исторический очерк. Понятие числового поля и алгебраического числа. Доказательство теоремы Лиувилля о приближении алгебраических чисел. Подтверждение существования трансцендентных чисел.

  контрольная работа (70,7 K)
 • Способы решения уравнений, содержащих модуль. Использование геометрической интерпритации модуля для решения уравнений. Графики простейших функций, содержащих знак абсолютной величины. Доказательство теорем, определение, решение нестандартных уравнений.

  реферат (318,1 K)
 • Дослідження умов асимптотичної стійкості в середньому та середньому квадратичному розв'язках лінійних різницевих рівнянь з марковськими коефіцієнтами. Одержання достатніх умов асимптотичної стійкості за допомогою функцій Ляпунова з матричним аргументом.

  статья (372,9 K)
 • Обчислювальні методи розв’язку нелінійних рівнянь. Методи лінійної алгебри. Знаходження визначника матриці методом алгебраїчних доповнень. Інтерполювання функцій. Методи чисельного інтегрування функцій. Розв’язування звичайних диференціальних рівнянь.

  лекция (107,6 K)
 • Розробка проекту по удосконаленню математичних моделей в теорії нейронної асоціативної пам'яті і впровадженню нової архітектури і алгоритмів вчення асоціативних нейромереж. Опис представлення матриць за допомогою точок різноманіття спектрального аналізу.

  автореферат (47,9 K)
 • Властивості груп розкладу нормувань псевдоглобального поля. Алгебраїчні тори та скінченні модулі над псевдоглобальними полями. Когомологiї алгебраїчних многовидiв над псевдоскiнченними, псевдоглобальними та багатовимiрними загальними локальними полями.

  автореферат (58,2 K)
 • Розв’язання кубічного алгебраїчного рівняння. Математична заміна підкореневого виразу. Метод Феррарі для рівнянь четвертого степеня. Виділення повного квадрата під радикалами. Розклад нерівностей на множники. Рівняння з кубічними ірраціональностями.

  лекция (240,0 K)
 • Історія досліджень алгебраїчних та трансцендентних чисел. Викладення тверджень про трансцендентність деяких важливих математичних сталих. Корінь многочлена, коефіцієнтами якого є алгебраїчні числа. Відомі трансцендентні константи, перше їх використання.

  реферат (348,7 K)
 • Булеві функції алгебри та спеціальні форми їх зображення в алгебрах Буля і Жегалкіна: диз’юктивні та кон’юктивні нормальні форми, поліном Жегалкіна, повнота і замкненість. Послаблена функціональна повнота, реалізація схемами з функціональних елементів.

  дипломная работа (676,7 K)
 • Алгебри бульових виразів і функцій, носії та сигнатури операцій, що їх визначають. Залежність породження різних формул від виду множини функціональних символів. Суттєва залежність функції від її змінних. Еквівалентні та канонічні формули і закони.

  лекция (19,4 K)
 • Теорія операторних просторів, алгебр та модулів. Критерій того, щоб гільбертіан був лівим операторним модулем над алгеброю обмежених операторів у ньому. Лінійні базиси алгебр, породжених скінченною кількістю ідемпотентів, сума яких пропорційна одиниці.

  автореферат (30,8 K)
 • Методи комбінаторної теорії груп та теорії алгебри Лі, а також теорії многочленів над скінченними полями. Історія виникнення ідеї побудови кілець Лі, асоційованих з абстрактними групами. Основні означення та результати щодо комутаторного числення.

  автореферат (72,3 K)
 • Структура скінченовимірних алгебр, породжених лінійно пов'язаними ідемпотентами. Опис та аналіз двопараметричної множини коефіцієнтів, для яких алгебра, породжена четвіркою проекторів, лінійна комбінація яких дорівнює одиниці, має ненульові зображення.

  автореферат (32,9 K)