• Аналіз прикладних методів оптимізації замкнених маршрутів – гамільтонової та кільцевої задач про сільського листоношу. Застосування двоетапного методу гілок та меж, який знаходить оптимальний кільцевий маршрут, або встановлює факт нерозв’язності задачі.

  автореферат (475,9 K)
 • Основы формирования вероятностно-статистических моделей объектов эксплуатации. Определение соответствия экспериментальных данных выбранной модели. Аспекты построения линий регрессии, отражающих зависимости величины взлетной массы и тяги двигателей.

  курсовая работа (785,6 K)
 • Аналіз методів економіко-математичного аналізу діяльності малих підприємств. Постановка завдання оптимізації горизонту планування та витрат на амортизацію. Обґрунтування методу розв’язку задачі визначення горизонту планування амортизаційної стратегії.

  курсовая работа (700,5 K)
 • Поняття відхилень у проекті та визначення існування зв’язку між ними. Зв'язок між різними відхиленнями (ризиками, змінами та проблемами), аналіз всіх можливих сценаріїв виникнення різних відхилень у проекті та можливих технологій управління ними.

  статья (268,3 K)
 • Біноміальний закон розподілу, який визначається за формулою Бернуллі. Суть розподілу Пуассона. Нормальний розподіл з нульовим математичним сподіванням і одиничною дисперсією. Гамма- та бетта-розподіл і "хі-квадрат". Розподіл Стьюдента і Снедекора-Фішера.

  реферат (313,9 K)
 • Моделирование как метод научного познания. Способы теории планирования экспериментов. Понятие стохастической сходимости. Особенности использования номограммы, построенной при варьировании числа факторов. Анализ машинных экспериментов с моделями систем.

  курсовая работа (542,3 K)
 • Сущность и значение статистического наблюдения, принципы использования материалов. Характеристика его видов и способов, их классификации и отличия. Особенности основных организационных форм; сведения отчетности и переписи, обеспечение их качества.

  контрольная работа (54,7 K)
 • Цели и задачи моделирования, требования к моделям и их классификация. Непрерывно детерминированные (Д-схемы) и дискретно-детерминированные модели (F-схемы). Методы теории массового обслуживания. Сопоставление методов построения математических моделей.

  курсовая работа (214,3 K)
 • Понятия объекта, системы и модели. Классификации моделей целям использования, области знаний, фактору времени, способу представления, назначению, типу задач, форме реализации, отношению ко времени, характеру зависимости выходных параметров от входных.

  реферат (14,5 K)
 • Статистическая отчетность как совокупность показателей, имеющих количественную и качественную природу, которые характеризуют активность предприятия в конкретный период времени. Относительные показатели вариации: коэффициенты осцилляции и вариации.

  контрольная работа (156,2 K)
 • Основные виды функций принадлежности нечетких множеств, их формирование. Состав и возможности инструментария нечеткой логики Fuzzy Logic Toolbox, входящего в пакете MATLAB. Работа в пакете Fuzzy Logic Toolbox. Описание программ, графики функций множеств.

  лабораторная работа (892,0 K)
 • Економічний зміст заробітної плати. Системи, форми та види оплати праці. Облік використання робочого часу. Визначення трудомісткості проектно-конструкторських робіт, заробітної плати конструктора. Відображення зведених техніко-економічних показників.

  курсовая работа (75,0 K)
 • Лінійна кореляція між незалежною і залежною величинами. Зміст методу найменших квадратів та аналізу рівняння регресії. Визначення параметрів емпіричної формули. Особливість використання способу Лагранжа. Характер параболічної та зворотної інтерполяції.

  курсовая работа (162,7 K)
 • Інтервал монотонності функції, порядок та методи його визначення. Дослідження функції на екстремум (найменше значення), його головні етапи та призначення, інструменти та шляхи. Визначення інтервалів опуклості, ввігнутості, та точки перегину функції.

  контрольная работа (118,4 K)
 • Наслідки змін умов розвитку економічних об'єктів. Зображення системи обмежень в двовимірній системі координат. Аналіз стійкості отриманого рішення. Поняття "цінність додаткової одиниці". Розв'язання задачі нелінійного програмування числовими методами.

  курсовая работа (1,2 M)
 • Застосування методів моделювання в аналітичному дослідженні господарської діяльності підприємств та їхніх структурних підрозділів. Використання класичних методів математичного аналізу - диференціювання і інтеграції. Принцип парної і множинної кореляції.

  контрольная работа (19,4 K)
 • Аналіз ітераційних методів згладжування часових рядів: методу ковзної середньої, експоненціального та адаптивного згладжування. Огляд процедури стратегічного планування розвитку національної економіки в цілому, її окремих ланок і структурних елементів.

  контрольная работа (33,5 K)
 • Поняття та зміст економіко-математичної моделі задачі оптимізації розподілу випуску продукції у часі, її вираження в алгебраїчній формі. Сутність методу послідовних кроків, побудова транспортної матриці, розподіл та знаходження оптимального рішення.

  контрольная работа (344,2 K)
 • Ознакомление с процессом построения модели предсказания банкротства на основе логистической регрессии. Исследование описательных статистик по финансовым коэффициентам. Анализ объясняющих переменных на основе частоты их появления в различных моделях.

  курсовая работа (206,3 K)
 • Исследование влияния различных типов угля на процесс газификации топлива в кипящем слое с помощью программы. Расчет процесса газификации. Зависимость объемной концентрации углерода в коксовом остатке от рабочей зольности. Описание интерфейса программы.

  курсовая работа (1,0 M)