• Сущность понятия "аккредитив". Особенности оформления банковских кредитов покупателю. Документарный аккредитив как инструмент расчетов во внешнеторговых операциях. Определение статуса UCP в Беларуси. Участники аккредитивной операции и виды аккредитивов.

  реферат (79,2 K)
 • Характеристика функций и сфер использования аккредитивов, регулирование отношений между банком-эмитентом и приказодателем с помощью договора банковского счёта. Анализирование разнообразных видов аккредитивов, право выбора, которых принадлежит сторонам.

  реферат (22,7 K)
 • Поняття та сутність системи розрахунків з використанням безготівкових та готівкових платіжних інструментів: платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення, чеки. Акредитивна форма розрахунків. Вексельна форма розрахунків, її використання на підприємствах.

  реферат (30,3 K)
 • Акредитивна форма розрахунків за експортно-імпортними операціями. Мінімізація ризиків для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Види акредитивів, які використовуються у міжнародній торгівлі, їх класифікація та застосування в банку "Україна".

  реферат (55,3 K)
 • Сутність і поняття акредитиву, безготівковий грошовий обіг між банком-емітентом і бенефіціаром. Правила проведення виплат банками заявнику. Види акредитивів, їх класифікація, форми, авізованість та гарантованість оплати, депонування і акумулювання.

  реферат (25,5 K)
 • Міжнародні розрахунки без помилок і затримок. Види акредитивів, які використовуються у торгівлі. Способи повідомлення бенефіціара (експортера) про відкриття акредитива банком-емітентом. Види умовних грошових зобов'язань банку та їх класифікація.

  курсовая работа (41,7 K)
 • Сущность и назначение депозитных операций, определение ставки продавца и ставки покупателя. Понятие маржи и факторы, влияющие на ее размер. Принципы технического анализа и способы прогнозирования рынка. Информационная система Тенфор и ее разделы.

  контрольная работа (419,8 K)
 • Загальна характеристика активів банку та управління ними. Особливості та стратегія управління активами банків в умовах перехідної економіки, шляхи вдосконалення. Методичні аспекти аналізу ефективності управління обсягом активів та портфелями банків.

  курсовая работа (92,0 K)
 • Поняття та характеристика кредитних установ, що здійснюють універсальні банківські операції. Основні категорії активів комерційного банку: готівка та прирівняні до неї кошти, цінні папери, кредити та основні засоби. Класифікація кредитної заборгованості.

  контрольная работа (33,4 K)
 • Найпоширеніші активні операції банків: позичкові, інвестиційні та депозитні. Види й форми активних операцій комерційних банків. Класифікація кредитів. Касові операції банків. Платіжні документи на інкасо. Операції із цінними паперами. Аналіз приросту цін.

  курсовая работа (35,9 K)
 • Активні операції комерційних банків, новий підхід до ведення бухгалтерського обліку. Особливість сучасної системи кредитування, її ознаки. Інвестиційна діяльність та бухгалтерський облік банку. Аналіз активних операцій та їх облік в АППБ "АВАЛЬ".

  дипломная работа (105,1 K)
 • Види активних операції комерційних банків, форми надання кредиту. Кредитнi вiдносини мiж комерцiйними банками та позичальниками. Сутність операцій лізингу. Причини виникнення та методи захисту від кредитних ризиків, стратегії управління ризиками.

  курсовая работа (71,3 K)
 • Сущность и принципы деятельности коммерческих банков Республики Беларусь. Анализ активных и пассивных операций белорусских банков. Экономическая сущность активных операций. Инвестиционные операции банков, классификация и значение прочих операций.

  курсовая работа (91,9 K)
 • Сущность активных и пассивных банковских операций. Методы создания кредитных ресурсов. Активные банковские операции, играющие первостепенную роль в развитии экономики государства. Виды кредитов банков, классификация депозитов, инвестиционные операции.

  курсовая работа (3,7 M)
 • Функциональные особенности коммерческих банков второго уровня и их роль в банковской системе Республики Казахстан. Анализ активных и пассивных операций АО "Альянс-банк", управление рисками учреждения. Пути увеличения ресурсов денежно-кредитного института.

  курсовая работа (291,8 K)
 • Назначение, роль, взаимосвязь пассивных и активных операций банков. Оперативная, защитная и регулирующая функции собственных средств (капитала) банка. Виды активных операций банка с ценными бумагами, этапы процесса кредитования коммерческим банком.

  контрольная работа (30,1 K)
 • Экономическая сущность активных операций: основные виды, классификация. Наличие кассовых активов в необходимом размере – важнейшее условие обеспечения нормального функционирования коммерческих банков. Фондовая и инвестиционная банковская деятельность.

  курсовая работа (106,3 K)
 • Теоретические основы активных операций коммерческого банка и управление ими. Изучение процесса размещения собственных и привлеченных средств банковской организацией. Отличительные особенности инвестиционных операций коммерческого банка от кредитных.

  дипломная работа (224,7 K)
 • Классификация активных операций банка. Эффективное размещение собственных и привлеченных средств по приемлемым процентным ставкам как главный фактор, определяющий размер получаемой банком прибыли. Кредитные операции и операции с ценными бумагами.

  курсовая работа (73,8 K)
 • Экономическое содержание, структура, виды, значение активных операций коммерческих банков и практика осуществления данных операций и рекомендации по совершенствованию управления. Структура и управление банковскими активами, активными операциями в банке.

  курсовая работа (49,9 K)