• Аналіз енергетичного спектру локалізованих станів носіїв заряду в аморфних плівках кремнійорганічних сполук методом фракційного термовисвічування. Вплив фотодеградації на енергетичний розподіл локалізованих станів аморфних плівок поліметилфенілсілану.

  автореферат (35,0 K)
 • Сутність синонімії, синонімічних відношень між словами. Взаємозамінність слів і їхня синонімія. Обмеженість сполучення деяких дієслів. Особливості семантики й сполучуваності англійських дієслів to amuse, to entertaі, to grі, to іnterest, to thrіll.

  курсовая работа (38,1 K)
 • Загальна характеристика явища гігантського магнітного опору (ГМО). Експериментальні дослідження ефекту ГМО в багатошарових плівкових структурах. Явище ГМО в гранульованих сплавах. Теоретичні моделі ГМО. Структурно-фазовий стан плівкових систем з ГМО.

  статья (4,2 M)
 • Визначення симптомів інфантилізму - психічної незрілості у підлітковому віці, його класифікація та основні форми вияву. Характеристика та профілактика синдрому фантазування, особливостей надцінних утворень, гебоїдного стану, психопатії та шизофренії.

  реферат (21,2 K)
 • Аналіз формування і функціонування художньої метонімії у творах англійського модернізму. Контекстно-рівнева модель актуалізації художньої метонімії в межах мікро-, макро-, мегаконтекстів. Класифікація її функцій в художній прозі, специфіка перекладу.

  статья (106,0 K)
 • Дослідження та характеристика особливостей передачі накопиченої потенційної електромагнітної енергії між замкненими контурами. Ознайомлення зі змістом закона Кірхгофа та законом електромагнітної індукції Фарадея. Аналіз результатів досліду Томпсона.

  статья (262,1 K)
 • Міжнародна трудова міграція – процес організованого чи стихійного переміщення працездатного населення між країнами. Визначення понять "еміграція", "імміграція", "рееміграція". Міжнародний ринок праці: його структура і основні тенденції сучасного розвитку.

  контрольная работа (135,3 K)
 • Значення виконавської традиції як основи оперної поетики і умови розвитку національного стилю в опері. Провідні смислоутворюючі музично-композиційні прийоми опер Верді в контексті загальної еволюції його оперного методу, принципи їх оперного мислення.

  автореферат (43,7 K)
 • Огляд історії розвитку теорії парцеляції, обсяг наукового поняття "парцеляція". Умови парцелювання і критерії, що полегшують або унеможливлюють парцелювання синтаксичних структур. Семантико-синтаксичні відношення між базовою частиною та парцелятом.

  автореферат (28,9 K)
 • Композиційні, тематичні та жанрові особливості поєднання поезії та прози в рамцях одного тексту. Розгляд питань, пов'язаних із синкретизмом поезії та прози в українському письменстві XVII-XVIII ст., ґенези цього явища, його природа та форми існування.

  автореферат (45,1 K)
 • Розгляд омонімії - явища, коли номінативні одиниці у процесі реалізації у мовленні змінюють свої функції лінгвістичного знаку, що може бути джерелом непорозумінь при спілкуванні та труднощів перекладу. Поліфункціональність мовних одиниць, афіксалізація.

  статья (13,1 K)
 • Изучение сущности и элементарной модели явления биоконцентрирования. Представление результатов исследований по накоплению химических веществ в тканях растений и животных в процессе их нормальной жизнедеятельности в природной воде Троицкого ручья.

  реферат (25,7 K)
 • Изучение природы и причин возникновения биомагнитных полей, сущность их регистрации с помощью сквида. Анализ достоинств биомагнитографии. Биомагнетизм как часть биологической науки и база для развития сверхчувствительной магнитометрии, его применение.

  реферат (203,9 K)
 • История открытия явления внешнего фотоэффекта, изучение его основных закономерностей. Лабораторный эксперимент по определению постоянной Планка. Вольтамперная, световая и спектральная характеристика фотоэлемента. Применение явления внешнего фотоэффекта.

  курсовая работа (813,2 K)
 • Культурологическое рассмотрение специфики художественного феномена джаза. Джаззинг в структуре парадигмы, его специфика как межпластового явления. Распространение понятия парадигмы как инструмента научного знания, возможность мышления по аналогии.

  статья (22,8 K)
 • Физические свойства ферромагнетиков. Отставание по времени намагниченности ферромагнетика от изменения напряженности магнитного поля. Явления динамического сверхнамагничивания ферромагнетика. Электрический сигнал с пленочного пьезоэлектрического датчика.

  лекция (287,6 K)
 • Необходимость контроля за рекламной кампанией предприятия. Причины и меры по борьбе с износом рекламы, снижения ее эффективности. Методы сокращения возможных негативных эффектов повторения. Понятие корпоративного клиента. Решение проблем износа рекламы.

  реферат (20,2 K)
 • Понятие стабильных и нестабильных изотопов - разновидностей одного и того же химического элемента, близких по своим физико-химическим свойствам, но имеющих разную атомную массу. Прогнозирование загрязнения сельскохозяйственной продукции радионуклидами.

  контрольная работа (269,6 K)
 • Изучение явления интерференции света как нелинейного сложения интенсивности двух или нескольких световых волн. Концепция света Ньютона, максимум и минимум интенсивности. Прямолинейное распространение света и роль волновой концепции в современной оптике.

  реферат (11,7 K)
 • Знакомство с основными механизмами, параметрами и причинами возникновения кавитационных пузырьков. Общая характеристика наиболее важных источников свободной энергии. Рассмотрение вероятных источников получения дополнительной "сверхъединичной" энергии.

  практическая работа (45,9 K)