• Жизненный путь и основные вехи творческой биографии М.Я. Острогорского. Научная деятельность, социально-политические взгляды М.Я. Острогорского и реконструкция его концепции партийной демократии. Рассуждения по книге "Демократия и политические партии".

  курсовая работа (33,4 K)
 • Виміри функцій збудження реакцій радіаційного захоплення протонів ядрами 22Ne і 30Si та визначення повних радіаційних ширин розпаду аналогових резонансів у ядрах 23Na та 31P. Закономірності для ізовекторних "l-заборонених" М1-переходів у непарних ядрах.

  автореферат (412,2 K)
 • Основні принципи побудови математичної моделі зміни властивостей оболонки твела ВВЕР-1000 в змінному режимі навантаження нормальної експлуатації. Дослідження граничного стану оболонки в змінному режимі залежно від тривалості, глибини і кількості циклів.

  статья (260,7 K)
 • Обрaтнaя cилa дeйcтвия мeждyнaродныx договоров по aвторcкомy прaвy. Авторcко-прaвовые нормы в иноcтрaнном зaконодaтeльcтвe, опыт Бернской Конвенции. Peшeниe вопроca об обрaтной cилe aвторcко-прaвовыx норм в Pоccийcком нaционaльном зaконодaтeльcтвe.

  реферат (41,6 K)
 • Тeopeтикo-мeтoдoлoгiчнi засади з фopмування eфeктивнoгo iнвeстицiйнoгo-iннoвацiйнoгo poзвитку пpoмислoвoгo кoмплeксу peгioнiв Укpаїни та oснoвних напpямiв peгулювання йoгo дiяльнoстi в pинкoвiй eкoнoмiчнiй систeмi. Рoзвитoк пpoмислoвoгo кoмплeксу.

  автореферат (67,6 K)
 • Поняття, суть, значення та функції грошового ринку і сучасна кредитна політика в Україні. Еволюція відносин НБУ з комерційними банками та їхнє рефінансування під заставу державних цінних паперів. Кредитні аукціони та стабілізаційне кредитування.

  курсовая работа (261,1 K)
 • XVI стагодзьдзе - асаблівы век у гісторыі Беларусі. Вывучэнне біяграфіі Мікалая Радзівіла - маладога беларускага магната, па мянушцы Чорны, які з многімі суайчыннікамі патрапіў у Нямеччыну ў разгары палемікі паміж прыхільнікамі і праціўнікамі Лютара.

  реферат (17,4 K)
 • Розробка методів гарантованого оцінювання лінійних функціоналів від розв'язків одновимірних крайових задач і крайових задач для еліптичних рівнянь з спостереженнями функцій та їх похідних. Доведення єдиності узагальнених розв'язків одержаних рівнянь.

  автореферат (76,5 K)
 • Проблема оцiнювання мiри множини рiвня гладкої функцiї. Оцiнку мiри множини рiвня для многочленiв степеня n на комплекснiй площинi. Отримання послiдовного (злiва направо) розташування отриманих частин розбиття вiдрiзка. Проведення оцінки мiри Лебега.

  статья (180,9 K)
 • Розвиток книгодрукування, освiти та лiтератури в Україні наприкiнцi XVI – у першій половині XVII ст. Характеристика культурно-освiтнього внесоку протестантiв у піднесення шкiльництва, видавничої i перекладацької дiяльностi, а також лiтератури та науки.

  реферат (50,9 K)
 • Создание Европейского Союза как результат активизации политических процессов. Вступление в силу Маастрихтского договора. История подписания Договора. Процесс его ратификации в странах-участницах. Цели, принципы и значение Маастрихтского договора.

  доклад (22,2 K)
 • История создания мавзолея Гур-Эмир в средневековом Самарканде. Архитектура и убранство мавзолея. Нефритовое надгробие Тимура. Легенда о проклятии Тамерлана. Описание вскрытия саркофагов Тимура и Улугбека. Проведение реставрационных работ в мавзолее.

  реферат (27,7 K)
 • Жизненный путь Ходжа Ахмеда Яссауи как первого талантливого тюркского поэта, написавшего произведения на огузско-кыпчакском диалекте. Сборник мистических духовных стихов "Диван-и-Хикмет". Последние годы жизни Яссауи. Мавзолей как место паломничества.

  презентация (449,8 K)
 • О пользе и необходимости разделения войск на первую и вторую линии. Плагиофилаки, гиперкерасти и отряды, назначаемые для устройства засад неприятелю с тыла или флангов. Совместное жительство воинов. Величина и различие знамен. Разведчики и антецессоры.

  книга (223,1 K)
 • Сутність та особливості мавританського стилю як ретроспективного напряму у еклектичної архітектури II-ої половини XIX століття і I-ї половини XX століття, його характеристика та відмінності. Аналіз прикладів мавританського стилю в світовій архітектурі.

  презентация (933,3 K)
 • Загальні відомості про Мавританські сади. Вивчення архітектурних елементів в садовому проектуванні. Особливості клімату та ландшафтів в Мавританії. Будівництво басейнів та джерел, що б'ють з-під землі. Оформлення переходів високими кущами троянд.

  реферат (3,3 M)
 • Разработка приложения Windows в среде визуального программирования Delphi для работы с базой данных, позволяющего вести магазин автозапчастей. Реализация возможности заказа запчастей на автомобиль производства ВАЗ. Назначение таблиц БД. Окна приложения.

  контрольная работа (258,8 K)
 • Сущность и понятие режима реализации товаров под таможенным контролем на территории Российской Федерации без взимания таможенных пошлин, налогов. Порядок выдачи, аннулирование, приостановление и отзыв лицензии на учреждение магазина беспошлинной торговли.

  реферат (20,4 K)
 • Средства для ухода за наращенными волосами. Рынки сбыта товара магазина. Средства поиска магазина потенциальными покупателями. Конкуренция на рынках сбыта. Закупаемое оборудование для магазина волос для наращивания "Злата". Оценка риска и страхования.

  бизнес-план (305,2 K)
 • Общая характеристика торговой организации, ее миссия, структура целей. Анализ внешней среды (экономической и демографической). Анализ внутренней среды (подбор коллектива, тренинги, корпоративные мероприятия). Совершенствование организационной структуры.

  курсовая работа (21,3 K)