• Використання "іграшок" в психотерапевтичній роботі. Можливість роботи з синдромом післятравматичного стресу, при хроніфікації печалі, з ранніми дитячими травмами з амнестичним компонентом. Види ігрової терапії: недирективна, директивна і змішана.

  реферат (19,7 K)
 • Сутність поняття "ігротехніка". Доцільність використання ігротехніки як ефективного методу стимулювання пізнавальної активності учнів початкової школи на уроках англійської мови. Аспекти використання ігрових технологій у навчанні іноземної мови школярів.

  статья (19,2 K)
 • Обґрунтування доцільності включення концепту "ідеал" у категоріальний апарат культурології з позицій категоріального аналізу ідеалу та на основі узагальнення наукового досвіду його осмислення у контексті наук про культуру, філософії, мистецтвознавства.

  статья (502,1 K)
 • Ідеальна система оподаткування і її загальні принципи. Податкові ставки і межа оподаткування. Оптимізація фіскальної політики, статичні та динамічні імітаційні моделі. Аналіз принципів побудови системи оподаткування. Бюджетна і фінансова політика.

  лекция (85,7 K)
 • Ознаки і поняття ідеальних слідів, їх інформаційна структура, місце, роль та значення в системі криміналістики. Критерії (принципи) допустимості використання науково-технічних засобів у роботі з ідеальними слідами. Тактичні прийоми актуалізації слідів.

  автореферат (38,1 K)
 • Ознаки і поняття ідеальних слідів, їх інформаційна структура, місце, роль та значення в системі криміналістики. Аналіз науково-технічних засобів та можливість їх застосування. Головні техніко-криміналістичні прийоми актуалізації ідеальних слідів.

  автореферат (35,4 K)
 • Мудрі думки В.О. Сухомлинського про вчителя, його невичерпну і багатогранну роботу, про всебічне вдосконалення його знань, теоретичної і практичної підготовки. Педагогічні пошуки, ідеї, його творчий підхід до теорії і практики навчання й виховання.

  реферат (39,0 K)
 • Розкриття сутності філософських категорій "вільне виховання" та "вільна особистість". Систематизація принципів вільного виховання особистості. Розробка моделі формування ціннісних орієнтацій та потреб, особистісних якостей вихованців класів "Інсайт".

  автореферат (95,3 K)
 • Еволюція теорії вільного виховання, її принципи. Розвиток ідей вільного виховання у країнах Європи й Америки, їх вплив на педагогічну теорію та практику України в 1900-1931 рр. Перспективи впровадження гуманістично-демократичної освіти у сучасній школі.

  автореферат (45,7 K)
 • Поєднання національного, полісного і конфесійного патріотизму, відображуючись у поетичній, літературній та педагогічній творчості. Особливість формування патріотичних почуттів як однієї із визначальних тенденцій української гуманістичної педагогіки.

  статья (23,7 K)
 • Особливості трактування процесу суспільно-політичної еволюції в українській політичній думці кінця ХІХ – початку ХХ ст. Розуміння еволюції як багаторівневого нелінійного процесу, у поглибленому дослідженні чинників суспільно-політичної еволюції.

  автореферат (37,5 K)
 • На повчальних прикладах в "Батьківській педагогіці" В. Сухомлинський показує, до яких сумних або трагічних наслідків призводить гіпертрофія матеріального достатку в деяких сім'ях. Особливу увагу приділяє автор трудовому вихованню дітей у сім'ї та школі.

  реферат (25,5 K)
 • Ідеї консенсусу в процесі становлення класичних теорій еліт. Сучасні концепції еліт, визначення в них місця і ролі ідеї консенсусу між представниками владного істеблішменту. Характерні риси націоналістичних концепцій в українській політичній думці.

  автореферат (36,9 K)
 • Процес формування суспільно-політичної думки народу в період Київської Русі. Проблема теоретичного обґрунтування необхідності єдиної держави. Теорія "суспільного примирення і злагоди". Форми державного правління. Поняття "етнос", "національна ідея".

  контрольная работа (34,0 K)
 • Теоретичний аналіз ідей мультикультуралізму, сформульованих у концепції соціальної справедливості Д. Роулза. Ідея "перехресного консенсусу", що передбачає пошук компромісу в різних поглядах на благо та сприяє забезпеченню суспільної згоди і стабільності.

  статья (537,5 K)
 • Етимологія та феноменологія поняття нація, теоретичні підходи до її розуміння. Концепція Володимира Старосольського: критика атомістичної теорії нації та нація як психолого-політична спільнота. Теорія Сціборського та критика його політичних режимів.

  курсовая работа (87,2 K)
 • Розвиток цінності прав людини від епохи Відродження до сучасності. Міжнародні організації які захищають політичні права людини. Міжнародно-правові документи. Визначення розміру номінальних і реальних доходів на душу населення і аналіз їх динаміки.

  контрольная работа (32,9 K)
 • Освоювана літературою європейська дійсність, її сприйняття очима уявного іноземця. Аналіз тенденцій у культурному розвитку Європи часів Просвітництва, Вольтер, Дідро, Руссо як уособлення його духу. Соціально-економічні перетворення доби Просвітництва.

  реферат (23,4 K)
 • Розвиток європейського мистецтва у Просвітництві. Нові проблеми в архітектурі. Видозміна пізніх форм бароко в декоративний стиль рококо. Стиль мистецтва Ватто і Буше. Реалізм в живописі та графіці Хогарта. Розквіт англійської національної школи живопису.

  реферат (26,4 K)
 • Характеристика провідних течій реформаторської педагогіки, умови та шляхи переходу теоретичних концепцій реформаторів у конкретні зарубіжні й вітчизняні інноваційні проекти. Громадсько-педагогічна орієнтація генезису вітчизняного приватного шкільництва.

  автореферат (36,6 K)