• Визначення і теоретичне осмислення історичного досвіду діяльності бібліотечних асоціацій у різних країнах світу. Обґрунтування напрямів їх незалежної діяльності, важливих для вдосконалення бібліотечно-інформаційного забезпечення сучасного суспільства.

  автореферат (79,8 K)
 • Громадсько-політичне життя та національно-політичні погляди І. Наумовича. Депутатська діяльність у Галицькому сеймі та Віденському парламенті. Судові дії проти громадського діяча та греко-католицького священика І. Наумовича. Судовий процес Ольги Грабар.

  реферат (24,9 K)
 • Неокласична школа політичної економії. Послаблення позицій неокласицизму як основи економічної політики. Перегляд неокласичної концепції ринку. Нова неокласика як домінуючий, перспективний напрямок політекономії. Характерні риси нових неокласичних теорій.

  доклад (25,3 K)
 • Головні причини та історичні передумови активізації студій над східноєвропейською духовнопісенною творчістю XVII – XIX ст., головно українською. Перекладацька праця Симона Тодорського, її аналіз та оцінка значення. Монографія Д. Штерна, її зміст.

  статья (327,8 K)
 • Соціальні механізми, що призводять до формування девіантної поведінки в середовищі сучасних спортсменів. Концептуальна схема розвитку системи норм та критеріїв, моральних та етичних цінностей. Напрямки профілактики соціальних відхилень у сфері спорту.

  автореферат (33,5 K)
 • Аналіз історії розвитку нормативно-правового підґрунтя забезпечення екологічної безпеки в Україні. Розвиток основних принципів і пріоритетів захисту навколишнього природного середовища. Основні тенденції подальшого формування правової бази в даній галузі.

  статья (198,4 K)
 • Дослідження обертальних рухів твердого тіла, близьких до регулярної прецесії у випадку Лагранжа, під дією збурюючого моменту сил, змінного з часом. Розв’язання задач динаміки обертаннями твердого тіла, які мають самостійне значення для застосувань.

  автореферат (66,7 K)
 • Дослідження основних функції туристичної і краєзнавчої літератури як інструмента утвердження культурної ідентичності образу Києва. Роль і значення путівників у естетичному вихованні, відродженні історичної пам’яті, формуванні національної свідомості.

  автореферат (40,1 K)
 • Аналіз еволюції грошей як феномену культури під кутом зору історичних змін їх знакової природи й смислового наповнення. Формування в Україні соціально орієнтованої економіки. Природа грошей як інструменту господарської діяльності, соціальної комунікації.

  реферат (27,5 K)
 • Реформування правотворчості, правореалізації та охорони права з метою забезпечення розвитку громадянського суспільства. Створення правової бази щодо організації підрозділів місцевої міліції як нової моделі обслуговування населення на місцевому рівні.

  реферат (43,0 K)
 • Основні теорії управлінських ідей, їх характеристика. Поняття патерналізму. Основні завдання в управлінні людськими ресурсами: пошук шляхів ефективного використання здібностей співробітників, встановлення відносин конструктивного співробітництва.

  статья (140,5 K)
 • Порівняльний аналіз вітчизняних архітектурних об'єктів з американськими та західноєвропейськими представниками стилю Ар Деко. Зміст, причини та етапи розвитку, композиційні техніки та типологія різновидів пластичної мови вітчизняного стилю Ар Деко.

  автореферат (36,5 K)
 • Основні віхи суспільно-політичної діяльності М. Міхновського, її зв’язок з українським національним відродженням кінця XIX – 20-х рр. XX ст. Основоположні аспекти теоретичного обгрунтування М. Міхновським ідеології державної незалежності України.

  автореферат (33,9 K)
 • Внесок змін об'єктивних умов функціонування організацій у ХХ столітті у розвиток поглядів, наукових концепцій і управлінської практики. Розгляд сутності теорій організації та їх загальна характеристика. Концепція екологічного усвідомлення керівництва.

  статья (278,7 K)
 • Рушійні сили та принципи еволюції інтеграційної стратегії Європейського Союзу в умовах реалізації політики розширення за рахунок країн Центральної та Східної Європи. Тенденції і визначальні фактори уніфікації критеріїв і процедур прийняття країн до ЄС.

  автореферат (30,6 K)
 • Характер та зміст політичного процесу в Республіці Білорусь на початку 1990-х рр. Основні етапи еволюції політичного режиму країни після 1991 р. та чинники, що визначили її особливості та тенденції. Проблеми розвитку структур громадянського суспільства.

  автореферат (43,7 K)
 • Суспільно політичні ідеї стародавніх народів: Єгипту, Вавилону, Індії, Китаю, Персії, Греції, Риму. Основні політологічні концепції, в рамках яких розвивалася політична думка. Особливості розвитку, історичне підґрунтя. Вплив окремих особистостей.

  контрольная работа (29,7 K)
 • Історія появи перших документів, значення та роль печатки для їх затвердження. Важливі еволюційні утворення інституту документа в епоху античності. Генезис та розвиток поняття "документ". Властивості електронного документа, його обов'язкові реквізити.

  курсовая работа (43,0 K)
 • Вивчення передумов невигідного становища творців об'єктів інтелектуальної власності у XIV столітті. Розгляд французької системи авторського права. Порядок набуття прав на торговельні марки. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку.

  контрольная работа (27,8 K)
 • Дослідження особистого становища жінки впродовж Х – першої половини ХVІІ ст. Еволюція майнових прав жінки в Україні в зазначений період. Визначення кримінальної відповідальності жінки як суб’єкта злочину та принципів призначення покарання для жінок.

  автореферат (48,4 K)