• Определение сушности бабезиозов - облигатно-трансмиссивных заболеваний животных, вызываемых беспигментными эндоглобулярными паразитами крови. Исследование морфологии и биологии возбудителя данного заболевания. Изучения эпизоотологических данных.

  курсовая работа (201,4 K)
 • Актуализация знаний учащихся по теме "Насекомые", различными по окраске и форме крыльев видами бабочек. Древняя легенда о происхождении бабочек. Законы симметрии, формирование навыков равномерного заполнения листа, работы с акварельными красками.

  конспект урока (15,5 K)
 • Превращение ползающей личинки в огненно-красную бабочку-данаиду, особенности их миграции. Симбиотические связи в мире насекомых. Маскировка бабочек, мотыльков и их гусениц. Окраска чешуек крыльев как средство защиты и маскировки. Размах крыльев особей.

  реферат (1,1 M)
 • Бабочки ночные как группа семейства отряда бабочек. Жизненный цикл и строение их тела. Структурное отличие ночных бабочек от дневных. Органы обоняния, слуха и зрения. Индустриальный меланизм темных особей как один из феноменов в популяции ночных бабочек.

  реферат (17,0 K)
 • Жизненный цикл бабочки ночной. Строение ротового аппарата. Структурное отличие ночных бабочек от дневных. Сенсорные структуры, органы зрения и пигментация ночных бабочек. Защитные приспособления куколок. Криптическая окраска у имаго ночных бабочек.

  реферат (17,0 K)
 • Содержание "Баварской правды" - обычного права, сложившегося в VII-VIII веках у германского племени баваров, одна из Варварских правд. О герцогах, родах и их композиции. О свободных и рабах, запрещении недозволенных браков, женах и об их спорных делах.

  монография (104,0 K)
 • Співдружність Багамських островів це незалежна держава на однойменному архіпелазі в Атлантичному океані, що включає близько 700 островів. Природа і клімат островів. Розвиток економіки за рахунок іноземного туризму і офшорної банківської діяльності.

  реферат (32,7 K)
 • Розвиток елементів проблемно-орієнтованого інструментарію моделювання технології виробництва. Рішення задач удосконалювання технології виробництва на основі автоматизованого багатоальтернативного аналізу й оптимального вибору технологічних систем.

  автореферат (53,1 K)
 • Розробка методу багатоваріантного управління якістю мультипроектного середовища з метою визначення дій з забезпечення якості управління проектами в межах фіксованого бюджету. Формалізація функції оптимізації управління якістю при ресурсних обмеженнях.

  автореферат (421,4 K)
 • Розробка архітектури і методів навчання багатовимірної гібридної каскадної нейронної мережі з оптимізацією пулу нейронів у кожному каскаді, що відрізняються від відомих систем обчислювального інтелекту можливістю опрацювання багатовимірних часових рядів.

  статья (2,8 M)
 • Дослідження класичних рівнянь Ейнштейна для багатовимірних космологічних моделей. Характеристика рівняння Уілера де Вітта для відповідних моделей. Пошук їх точних розв'язків. Основні особливості завбачення наслідків існування додаткових вимірів.

  автореферат (332,4 K)
 • Об'єктно-орієнтовані мови програмування, їх переваги та недоліки. Робота з двовимірними та одновимірними масивами. Написання та випробування макросу. Методи коректування тексту (виправлення помилок). Розробка сайту (сторінки). Графічний алгоритм програми.

  отчет по практике (1,2 M)
 • Проблеми комп’ютерної інженерії та інформаційних технологій з використання математичних моделей і методів оптимізації систем багатовимірних комбінаторних конфігурацій. Взаємозв’язок симетричних і асиметричних груп з алгебричними структурами полів Ґалуа.

  статья (276,0 K)
 • Вивчення і осмислення позитивного зарубіжного досвіду професійної підготовки фахівців з дизайну. Впровадження багатодисциплінарної програми навчання фахівців з дизайну у ВНЗ Великобританії. Вивчення форм та методів багатодисциплінарного підходу.

  статья (186,4 K)
 • Психологічні взаємини в сім'ї. Характер дітей та стосунки між ними. Категорії багатодітних сімей, соціальні та економічні аспекти їх проблем. Соціологічне опитування серед студентів Прикарпатського інституту з приводу їх ставлення до багатодітних сімей.

  курсовая работа (62,8 K)
 • Аналого-цифровий перетворювач - пристрій, що перетворює вхідний аналоговий сигнал в дискретний код (цифровий сигнал). Основні способи побудови електронних АЦП. Розробка і опис структурної схеми багатоканальної системи збору даних, розрахунки її елементів.

  курсовая работа (587,9 K)
 • Розв'язання задачі підвищення регулювальних і енергетичних показників асинхронно-вентильних каскадів в електроприводах турбомеханізмів. Побудова алгоритмів екстремального керування. Розробка багатоканальної системи розривного управління каскадом.

  автореферат (164,3 K)
 • Багатоканальний аналізатор нейтронного спектрометра за часом прольоту для вимірювання енергетичних і кутових розподілів нейтронів на реакторі ВВР-М. Заміна діючого аналізатора для розширення кількості вимірювальних каналів, підвищення точності вимірювань.

  статья (731,2 K)
 • Визначення діапазонів термодинамічної стабільності багатокомпонентних напівпровідникових твердих розчинів АІІBVI з вмістом ртуті і виявлення причин утворення ділянок нестабільності. Пояснення особливостей електрофізичних характеристик фотодіодів Шотткі.

  автореферат (160,2 K)
 • Розробка методів збільшення виходу монокристалів твердих розчинів запланованого складу з метою зменшення вартості матеріалів, вирощених методом зонної плавки. Закономірності змін параметрів енергетичного спектра багатокомпонентних твердих розчинів.

  автореферат (93,2 K)