• Причины коллективизации, ее экономические, социальные и политические последствия. Убеждение Сталиным членов партии в целесообразности создания колхозов. Ликвидация "аграрного перенаселения". Отчуждение крестьян от собственности и результатов труда.

  презентация (353,6 K)
 • Означення великої держави, її функції та критерії "великодержавного" статусу. Роль держави в світовій політиці та її здатність виконувати системоутворюючі функції. Сутність поняття "полюс міжнародної системи". Аналіз основних типів міжнародних систем.

  статья (26,8 K)
 • История создания, структура и читательская аудитория ежемесячника "Вестник знания"; его постоянные отделы - "Литература и жизнь", "Научное обозрение" и "Библиография". Краткие сведения о содержании журнала "Вестник и библиотека для самообразования".

  презентация (974,7 K)
 • Анализ концептуальных оснований формирования семантики в синхронии. Отражение взаимосвязи сложных аспектов восприятия, мышления и категоризации в ментальных структурах. Особенности описания граней психических процессов посредством лексических единиц.

  статья (26,8 K)
 • Осмислення публіцистичної спадщини О. Довженка як духовного гуманітарного життєтворення. Аналіз статей, нарисів, промов та їх модифікацій періоду Другої світової війни. Характеристика жанрових та виражально-зображальних особливостей творчості митця.

  статья (120,5 K)
 • Художественный анализ злободневной тематики и образов обывателей в сатирических рассказах Аркадия Аверченко. Раскрытие абсурдности обывательского сознания в сатире А. Аверченко. Тема пошлости нового псевдоискусства и критика революции в прозе сатирика.

  реферат (24,6 K)
 • История создания компании, сегментация рынка и потребители. Причины успешного бизнеса. Партнерские отношения группы "Вимм-Билль-Данн". Оценка продукции компании крупнейшими корпорациями, работающими на российском рынке. Целевая аудитория брендов.

  реферат (510,8 K)
 • Функциональное сходство и аналогичность структур морального опыта и этического размышления в культурах, дающих внешнее разнообразие символизаций. Создание в рамках виртуальной культурологии "этического" своеобразных "кросс-культурных симулякров".

  реферат (12,5 K)
 • Литературная характеристика Раневской как представительницы паразитического класса, человека, живущего по старым принципам, Лопахина - практического и жизнедеятельного, и Трофимова - преданного общественному делу патриота в пьесе "Вишневый сад".

  реферат (16,3 K)
 • Історія виникнення та постановки відомої опери німецьких драматургів та театральних діячів К. Вейля та Б. Брехта. Визнання "Розквіту та падіння міста Магаґоні" фахівцями та її успіх у публіки на музичному фестивалі. Проблеми малих драматичних форм.

  статья (134,1 K)
 • Період реформ після смерті Сталіна, запроваджений М. Хрущовим. Реформи в сільському господарстві. Масове вирощування кукурудзи. Реформи промисловості. Здобутки в розвитку промисловості. Випробування атомної і водневої зброї. Зміни в соціальній політиці.

  реферат (34,0 K)
 • Трансформація європейської готичної традиції в американській прозі ХVІІІ ст. на матеріалі роману Ч. Брокдена Брауна "Віланд". Акцент на психологічному стані персонажа, вбачання готики не в потойбічних явищах, а у викривленому світосприйнятті людини.

  статья (133,2 K)
 • Вплив суспільно-політичної атмосфери в Україні ХІХ століття на мислення та творчість тогочасних письменників. Повість-хроніка Івана Нечуя-Левицького "Хмари" - один з перших творів української літератури, де порушено проблему інтелігенції і народу.

  статья (306,4 K)
 • Аналіз передумов створення та діяльності науково-практичного фахового щомісячника "Вісник сільськогосподарської науки". Оцінка потреб інформаційного забезпечення аграрної галузі України у 20-х роках ХХ століття. Мета, завдання та проблематика журналу.

  статья (468,4 K)
 • Алексей Николаевич Толстой как один из интереснейших художников и его трилогия "Хождение по мукам". Трагическое ощущение утраченной Родины. События революции как центр романа. Исповедь художника перед самим собой. Духовный крах русской интеллигенции.

  сочинение (13,3 K)
 • Дослідження історичних аспектів поезії Т. Шевченка "Юродивий" з позицій розуміння й осмислення ним нової історії. Планування використання ономастичних засобів і можливостей. Приклад ігнорування пристосуванства "ляпасом честі" у поезії Ю. Барабаша.

  статья (392,8 K)
 • Гражданская война. Политика "военного коммунизма", ее сущность и последствия. Появление архипелага ГУЛАГа. Создание Красной Армии и служба в ней. Народный комиссариат по продовольствию и "черный рынок". Установление политической диктатуры. Продразверстка.

  реферат (22,2 K)
 • Ознакомление с основными сюжетными линиями в первом томе романа-эпопеи Льва Толстого "Война и мир". Описание событий, происходящих на первом балу Наташи Ростовой. Представление автором войскового быта и внутренней стороны боя во второй части произведения.

  краткое изложение (34,3 K)
 • История возникновения замысла романа "Война и мир", построенного на событиях Отечественной войны 1812 г. Жанровый эксперимент романа-эпопеи и описание панорамного пространства трагедийного мира. Сюжетно-композиционные особенности написания эпопеи.

  реферат (30,4 K)
 • Замысел и история создания произведения "Война и мир", общая характеристика основных идей и образов. Некоторые особенности повествования романа-эпопеи. Исторические события и роль российского народа в них, описанные в произведении Л.Н. Толстого.

  реферат (26,1 K)